Sítě a jejich topologie
Topologie sítí LAN
Topologie sítí charakterizuje způsob, jakým jsou mezi sebou propojeny jednotlivé stanice. Je to vlastnost sítě, ke které se přihlíží hlavně ve fázi zavádění sítě, kdy se propojení stanice realizuje, ve vlastním provozu se již příliš neuplatňuje. Topologie sítě je plně určena použitým síťovým hardwarem. V oblasti sítí LAN jsou v současnosti běžné následující typy topologií:

            
Topologie sítí charakterizuje způsob, jakým jsou
mezi sebou propojeny jednotlivé stanice. Je to vlastnost sítě, ke které
se přihlíží hlavně ve fázi zavádění sítě, kdy se propojení stanice realizuje, ve vlastním provozu se již příliš neuplatňuje. Topologie sítě je plně určena použitým síťovým hardwarem. V oblasti sítí LAN jsou v současnosti běžné následující typy topologií:
Topologie sběrnicová
Topologie sběrnicová (Bus) je charakteristická tím, že jednotlivé stanice sítě jsou postupně připojovány na průběžné vedení - sběrnici. Zpráva vyslaná libovolnou stanicí se šíří po celé sběrnici, a tak ji může stanice, které je adresována, přímo přijmout.
Výhodou této topologie je to, že propojení stanic je přirozenější a zpravidla je nižší spotřeba propojovacího kabelu. Na druhé straně je nevýhodou, že sběrnice je zpravidla fragmentována, tzn. tvořena množstvím kabelových segmentů, které jsou v místech připojení stanice spojeny konektory. A toto konektorové spojení je potenciálním zdrojem závad v síti. Navíc při přerušení sběrnice je zpravidla postiženo více stanic než pouze jedna. Poněkud nečekanou nevýhodou jsou při nižší spotřebě kabelů zpravidla vyšší pořizovací náklady, což je způsobeno vyšší cenou příslušných síťových desek. Přesto se tato topologie, pokud je možnost volby, z důvodu jednoduchosti propojení stanic hojně používá. Uvedená topologie je charakteristická například pro sítě Ethernet.
Topologie hvězdicová
Topologie hvězdicová (Star) je v oblasti sítí LAN typická tím, že jednotlivé stanice jsou vždy propojeny na rozbočovač-HUB, což je jistá forma propojovacího centra. V běžné praxi je pak tato koncepce dosti často používaná ve složitější podobě, kdy na místě jedné nebo několika stanic je použit opět HUB a k němu je pak připojena další hvězdicová struktura stanic, takže vznikne stromová architektura propojení stanic (Distributed star). I v této topologii se zpráva vyslaná jednou stanicí šíří po celé síti, aby ji mohla cílová stanice přijmout.
Výhodou této topologie je obvykle vyšší míra spolehlivosti plynoucí ze zpravidla menšího počtu konektorových spojů mezi stanicí a serverem, větší maximální povolená délka kabelu a často nižší výsledná cena propojení. Nevýhodou je zpravidla vyšší spotřeba propojovacích kabelů. Uvedená topologie je používána například u sítě Arcnet.
Topologie kruhová
Topologie kruhová (Ring) je vytvořena postupným propojením stanic do souvislého kruhu. Zpráva je v této síti předávána postupně jedním směrem od stanice ke stanici až dospěje do stanice cílové.
Výhodu této topologie lze spatřovat jednak v tom, že spoje jsou jednosměrné, tzn. vstupně/výstupní část síťových karet může být jednodušší. Dále je možné považovat za výhodu skutečnost, že lze zkontrolovat správnost přenosu zprávy, a to poté, co po celém oběhu sítí dospěje opět na vysílací stanici. Nevýhodou je fakt, že nepracující stanice musí být nějakým způsobem přemosťovány, a dále skutečnost, že přerušené propojení v kterémkoliv místě sítě způsobuje ukončení její činnosti. V praktické provedení sítí s touto topologií jsou obě uvedené nevýhody odstraňovány zpravidla technickými prostředky, toto řešení však znatelně zvyšuje výslednou cenu propojení. Uvedená topologie je charakteristická např. pro sítě Token-Ring.

 
 
sběrnicová
hvězdicová
kruhová
Úkol vypracuj do sešitu

1. Zjisti na internetu , co je topologie strom /tree/.
2. Udělej si krátký zápis.
3. Najdi nákres této topologie.
4. Nakresli jej do sešitu.