INTERNET
Internet je celosvětová počítačová síť. Propojit množství různých sítí v celém světě do jedné velké sítě sítí, je umožněno díky protokolu TCP/IP.
Jednou ze služeb, které tato síť, propojující miliony počítačů na světě a jejich vzájemnou komunikaci, nabízí, je World Wide Web (WWW). Dalšími službami jsou například e-mail (o tom jsem již vše podstatné zmínil v kapitole              ) nebo FTP. WWW umožňuje přenos hypertextových souborů=webových stránek. Funguje na principu klient/server. To znamená: dokumenty jsou uloženy na serverech, ostatní počítače (třeba ten váš) posílají serverům požadavky na dokumenty=stránky, a servery jim vyžádané stránky posílají zpět.

e - mail
INTERNET
Internet je založen na přenášení
souborů a způsobu jejich uveřejňování nebo
poskytování jednotlivým uživatelům prostřednictvím jednotlivých
služeb. Výměně dat mezi dvěma počítači je ve skutečnosti zajišťována ještě prostřednictvím určitého množství dalších počítačů, které jsou na trase mezi koncovými počítači. Většina těchto služeb poskytované Internetem má pasivní charakter, což v praxi znamená, že zařízení zajišťující určitou službu čekají na konkrétní uživatelské požadavky a na základě nich teprve potom zašlou danému uživateli požadované soubory s informacemi.
Komunikace mezi uzly, přenos dat
Počítače připojené k Internetu mezi sebou komunikují na základě protokolů TCP/IP (Transmission Conrtol Protocol/Internet Protocol). Pro možnou komunikaci počítačů mezi sebou byl zaveden jednotný systém adres - IP adresy, která se skládá ze čtyř dekadických čísel vzájemně oddělených tečkou a je pro každý počítač nebo síť jedinečná. Protože přístupnější používat jména než čísla, byl v roce 1984 zaveden tzv. DNS (Domain Name System), který umožňuje převod IP adresy na symbolické jméno a opačně.
Jedním z počítačů je uživatelský počítač, druhým server, na kterém jsou uloženy požadované informace. Pro „spojení“ dvou počítačů (uživatel, server) může existovat více tras. Jejich počet se mění dle vytíženosti a průchodnosti jednotlivých sítě. Z důvodů proměnlivosti přenosových tras jsou před odesláním informace přenášené mezi počítači rozděleny na tzv. pakety. Každý paket je pak sítí přenášen samostatně, nezávisle na ostatních - "přepojování paketů". Routery, které jsou na cestě mezi cílovými počítači, rozhodují, kterou cestou jsou jednotlivé pakety posílány.


Na mapce vidíš, kudy internet teče.
Tímto způsobem
se dostává internet
do vašeho domu
Napiš do sešitu:
1. Kdo Vám internet do domu dodává?
2. Jakou máte přenosovou rychlost?
3. Jakým způsobem jste připojeni?