Dokument a jeho tvorba

Stavební prvky dokumentu
– písmo, odstavec, stránka, kapitola, dokument, vložené objekty

Datový soubor, dokument, vytváříme pomocí nástrojů textového editoru. Než se seznámíme s nástroji konkrétního textového editoru, ukážeme si, z jakých prvků se každý textový dokument skládá, co budeme nastavovat a měnit. Z dále uvedených prvků se skládá každý text a nástroje pro jejich úpravy najdeme ve většině textových editorů.

Písmo, znak. Základním elementem každého dokumentu je znak, písmeno. Změně vlastností (písma, odstavce) se říká formátování. Pokud neoznačíme žádný text, nastaví se vybraný formát písma na text od pozice kurzoru dále. Pokud chceme změnit vlastnosti písma v již existujícím textu, musíme text vybrat (označit).

Slovo. Stejně jako v běžném psaném jazyce je slovem skupina znaků oddělená od sousedních slov mezerou. Mezeru mezi slovy v textovém editoru píšeme zásadně vždy pouze jednu. Mezera se nikdy nepíše před interpunkčními znaménky (, . ; : ! ? atd.), naopak za každým znaménkem (jedna) mezera musí být.

Odstavec se v textovém editoru ukončuje klávesou Enter. Skládá se samozřejmě ze znaků, kterým můžeme nastavit vlastnosti písma. Formát odstavce dále zahrnuje množství vlastností (zarovnání, odsazení, mezery, řádkování, číslování, orámování atd.). Všechna nastavení formátu odstavce se aplikují na odstavec, ve kterém je kurzor, není třeba text odstavce vybírat.

Styl odstavce je pojmenování množiny vlastností odstavce. Použití stylů má dvě neocenitelné výhody: 1. Velmi lehce, rychle a stejně formátujeme základní druhy odstavců (Nadpis 1, Nadpis 2, Výchozí, Seznam s odrážkami atd.) a vytváříme strukturu dokumentu. 2. Změnou vlastností stylu se změní všechny odstavce, které mají tento styl přiřazený. Pokud by např. v tomto textu byl změněn styl Nadpis 1 (velké nadpisy), tak, že by měl určeno zarovnání na střed, okamžitě by se v celém dokumentu všechny velké nadpisy zarovnaly na střed.

Stránka je prostor, do kterého píšeme text. Můžeme určit její velikost, orientaci (zda bude na výšku či na šířku), okraje po všech stranách textu a další vlastnosti.

Oddíl rozděluje dokument do částí, které mohou mít samostatné formátování. Může začínat na samostatné stránce nebo může být průběžný, takže lze mít v rámci jedné stránky více oddílů. Oddíl může mít vlastní číslování a další vlastnosti.

Vložené objekty. Do textu můžeme vkládat tabulky, obrázky, pole (rámečky) s textem, různé grafické prvky (čáry, šipky, geometrické tvary apod.) a další objekty. Objekty, které v textovém editoru vytvoříme (např. textové tabulky), v něm můžeme také libovolně upravovat, vložené objekty, vytvořené v jiných programech (obrázky, matematické tabulky) nemůžeme v textovém editoru upravovat vůbec, nebo jen velmi omezeně.

Kopírování textu
Už víme, že existuje tzv. schránka, do které můžeme vybraný (označený) text (objekt, část obrázku) Kopírovat nebo Vyjmout a jejíž obsah můžeme na pozici kurzoru Vložit. Známe i klávesové zkratky pro práci se schránkou. Také můžeme využít ikony na panelu nástrojů Standardní.

Postup při kopírování (duplikaci) textu:

1. Text vybereme (označíme).
2. Kopírujeme ho do schránky (Ctrl+C). (Navenek se nic nestane.)
3. Přesuneme kurzor na místo, kam chceme duplikát textu umístit.
4. Obsah schránky vložíme na pozici kurzoru (Ctrl+V).

Přesun textu. Přesun se od kopírování liší pouze v tom, že v bodu 2 předchozího návodu označený text do schránky nekopírujeme, ale vyjmeme (Ctrl+X). Z původního místa v tuto chvíli zmizí, je umístěn ve schránce.

Přetažení textu myší
Jakmile získáme zručnost v práci s myší, můžeme ji použít i k přesunu textu. Text vybereme (označíme), pak ho myší opět uchopíme (držíme stále levé tlačítko myši) a přetáhneme na nové místo. Pokud při přetahování textu stále držíme klávesu Ctrl, text se překopíruje.

Otevři textový editor a :-)

1. Vytvoř nový dokument
2. Ulož ho jako - prijmeni_trida.odt
3. Napiš krátký text - 10 řádků /třeba anekdotu, modlitbu..../
4. Text nakopíruj 4x a vlož
5. Vytvoř tedy 5 odstavců
6. Každý odstavec bude mít jiný font a barvu písma
7. Pokud teď váháš, kukni na animaci
8. Výsledek odešli na zszaml@iweb.cz